Ředitel Církevního gymnázia Mgr. Daniel Petříček podle paragrafu 60 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/19.

Kritéria pro přijetí uchazečů o denní studium osmiletého cyklu

K dennímu studiu bude přijato celkem 60 uchazečů do dvou tříd osmiletého studia4 místa jsou rezervována pro náhradní termín v případě nemoci nebo pro odvolání.
16 míst je určeno pro uchazeče, kteří se v dotazníku odevzdaném společně se zápisovým lístkem rozhodnou pro druhý jazyk francouzský, ostatní místa jsou určena pro uchazeče, kteří se rozhodnou pro druhý jazyk německý. V případě převisu zájmu o jeden z jazyků rozhoduje o zařazení do jazykové skupiny výsledek přijímací zkoušky.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1. Testy jednotné přijímací zkoušky jsou písemné a jsou tvořeny testem z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů)Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Celkově může uchazeč v této části získat maximálně 100 bodů.

2. Školní přijímací zkouška je tvořena písemným testem studijních předpokladů, který je zaměřený na čtenářskou gramotnost (max. 30 bodů).

BONUSY

1. Uchazeči, kteří mají na přihlášce ke studiu doložen výborný prospěch v profilových předmětech (ve všech předmětech kromě výchov) za období 2. pololetí 4. ročníku ZŠ a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, budou bodově zvýhodněni takto:

za samé jedničky získají 6 % z celkového počtu bodů dosaženého v testech z matematiky, českého jazyka a studijních předpokladů

za jednu dvojku získají 4 % z celkového počtu bodů dosaženého v testech z matematiky, českého jazyka a studijních předpokladů

za dvě dvojky získají 2 % z celkového počtu bodů dosaženého v testech z matematiky, českého jazyka a studijních předpokladů

2. Uchazeči, kteří předloží certifikát o složení jazykové zkoušky s mezinárodní platností na úrovni A1, budou bodově zvýhodněni tak, že k celkovému počtu bodů budou připočteny 3 body (v případě předložení více certifikátů budou body přiznány pouze za 1 certifikát). 
Upozornění pro držitele certifikátu Cambridge YLE Movers: tento certifikát bude uznán jako vyhovující pouze v případě, že na něm bude potvrzeno získání celkového počtu min. 10 erbů (z 15 možných).

3. Uchazeči, kteří předloží osvědčení o umístění na prvních třech místech okresního nebo krajského kola v Matematické olympiádě, Matematickém klokanovi (kategorie Klokánek), Pythagoriádě a Logické olympiádě, budou bodově zvýhodněni tak, že k celkovému počtu bodů bude připočteno (v případě předložení více osvědčení budou body přiznány pouze za 1 osvědčení):

za 1. místo v krajském kole 5 bodů
za 2. místo v krajském kole 4 body
za 3. místo v krajském kole 3 body

za 1. místo v okresním kole 3 body
za 2. místo v okresním kole 2 body
za 3. místo v okresním kole 1 bod

4. Uchazeči, kteří předloží doklad o pravidelné výuce náboženství (potvrzení ze školy nebo vysvědčení, případně potvrzení duchovního správce), budou bodově zvýhodněni tak, že k celkovému počtu bodů budou připočtena 3 % z počtu bodů dosaženého v testech z matematiky, českého jazyka a studijních předpokladů.

CELKOVÝ VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

O pořadí uchazečů rozhoduje výsledek písemné přijímací zkoušky (testy z matematiky, českého jazyka a studijních předpokladů) včetně bonusů připočtených na základě předchozích bodů. 

V případě stejného počtu bodů rozhoduje postupně:

a)     počet bodů za přijímací zkoušku z matematiky
b)     počet bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka
c)     počet bodů za přijímací zkoušku ze studijních předpokladů
d)     průměrný prospěch za poslední dvě pololetí na ZŠ z českého jazyka
e)     průměrný prospěch za poslední dvě pololetí na ZŠ z matematiky
f)      průměrný prospěch za poslední dvě pololetí na ZŠ z cizího jazyka

 

V Plzni 30. 1. 2018          Mgr. Daniel Petříček v. r.

 

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA