Církevní gymnázium Plzeň je všeobecně zaměřené osmileté gymnázium, bylo založeno v roce 1992.  Zřizovatelem je Biskupství plzeňské.

Poskytuje kvalitní všestranné vzdělání, vychází z křesťanských tradic, respektuje osobnost žáka, nabízí otevřenou a přátelskou atmosféru. Je otevřeno všem bez ohledu na víru.

Klade důraz na výuku cizích jazyků. Již od prvního ročníku se žáci učí dva cizí jazyky (angličtinu a francouzštinu, nebo němčinu), ve vyšších ročnících se přidává latina. Na škole působí rodilí mluvčí, žáci se pravidelně účastní výměnných pobytů s partnerskými školami v zahraničí a také poznávacích exkurzí do Německa, Francie, Itálie a Velké Británie.

Žáci si podle svých zájmů volí na konci šestého ročníku přírodovědnou nebo společenskovědní třídu, aby tak měli možnost intenzivněji se věnovat předmětům, které považují za rozhodující pro přípravu na své další studium.

Škola usiluje o všestranný rozvoj osobnosti žáka, všeobecně vzdělávací předměty doplňuje proto i religionistika – předmět, který vede k pochopení kořenů naší civilizace, seznamuje s morálními principy a usnadňuje orientaci v dnešním složitém světě.

Škola má velmi dobrou polohu v centru města, je snadno dostupná městskou hromadnou dopravou.

V budově školy najdete dvě tělocvičny, odborné učebny pro chemii, biologii, fyziku, zeměpis, cizí jazyky, hudební, výtvarnou a literární výchovu. Je zde knihovna i multimediální a počítačová učebna. Stravování zajišťuje vlastní školní jídelna. V době vyučování se mohou studenti občerstvit také v moderním školním bufetu.

Škola průběžně zdokonaluje bezbariérový přístup, díky němuž je již nyní studium umožněno i tělesně postiženým žákům.

Díky tomu, že na škole neexistuje systém klasických kabinetů a učitelé sdílejí otevřený pracovní prostor ve třech propojených sborovnách, je v pedagogickém sboru zajištěna velmi dobrá komunikace. Toto specifické uspořádání vytváří velmi pozitivní a otevřenou atmosféru mezi učiteli, která se promítá i do jejich vztahu k žákům a do vztahů mezi žáky navzájem. I při relativně vysokém počtu 500 žáků je tak vytvořen prostor pro individuální přístup a je zamezeno anonymitě.

Žáci školy se úspěšně zúčastňují řady projektů, soutěží a festivalů. Každoročně škola pořádá výstavu výtvarných prací žáků. Na škole již od jejího vzniku působí pěvecký sbor, který každoročně absolvuje řadu vystoupení doma i v zahraničí, a také dramatický kroužek.

Škola pravidelně nabízí studentům doplňkové aktivity – odborné exkurze, jazykové i tělovýchovné kurzy, výlety, projektové dny. Cesty k sobě i k ostatním hledají žáci na takzvaných meditačních dnech, během nichž mohou v neformálním prostředí diskutovat a uvažovat o podnětech ze své blízkosti i okolního světa.

Věřícím dětem nabízí škola další duchovní rozvoj, mohou navštěvovat školní kapli sv. Ducha, kde se pravidelně slouží mše. Všem žákům je k dispozici spirituál školy.

Rodiče žáků mají možnost spolupodílet se na řízení školy prostřednictvím svých zástupců ve školské radě.

CG pro svoje žáky v době letních prázdnin pořádá vlastní letní tábor pod vedením mladých pedagogů školy.

Škola nabízí každoročně uchazečům o studium přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

S účinností od 1. září 2019, tj. od začátku školního roku 2019/2020, je na Církevním gymnáziu vybírán příspěvek na vzdělávání. Více informací naleznete zde.
historii budovy školy si můžete přečíst zde.

 

 

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA