Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně                                  

Mgr. Petra Zítková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kariérová poradkyně

Mgr. Marta Nocarová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní metodička prevence

Mgr. Kateřina Jonášová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní psycholog

Mgr. Martin Kovář
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Cílem ŠPP je:

  • naplňovat vzdělávací potřeby žáků a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v průběhu vzdělávání
  • vytvářet vhodné podmínky pro zdravý fyzický, psychický i sociální vývoj žáků a pro rozvoj jejich osobnosti
  • podporovat prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů a dalších problémů související se vzděláváním
  • vytvářet podmínky pro vzdělávání a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se zdravotním postižením, cizincům i nadaným žákům
  • posilovat sociální klima ve třídách

Výchovný poradce
se zaměřuje na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně integrace nadaných žáků. Koordinuje práci s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. Konzultuje s žáky, rodiči, učiteli a poradenskými zařízeními, zajištuje podpůrná opatření pro žáky. Úzce spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště a třídními učiteli, řeší výchovné a vzdělávací problémy. V případě nutnosti svolává spolu s ředitelem školy výchovné komise. Spolu se školním metodikem prevence sleduje potenciálně problematické žáky. Podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole.

Školní metodik prevence
pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační, poradenskou a intervenční činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště a třídními učiteli. Podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Se studenty pracuje formou individuálních konzultací i skupinově. Podílí se na tvorbě a naplňování preventivního programu školy. V případě potřeby zajišťuje kontaktování odborných pracovišť a participuje na intervenci a následné péči.

Kariérový poradce
poskytuje individuální a skupinové konzultace a poradenství při rozhodování o následném studiu (informace o VŠ, VOŠ, DOD, přijímacích zkouškách, o trhu práce, informativní schůzky pro maturanty, schůzky se zástupci vzdělávacích agentur a vysokých škol, distribuce studijních programů, semináře pro studenty apod.). Pomáhá s výběrem zaměření vzdělávání žáků (přírodovědné, humanitní), studijního oboru, vysoké školy. Podporuje žáky, kteří se zajímají o studium v zahraničí a potřebují pomoc s výběrem a průvodní dokumentací. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními nabízí posouzení osobnostních předpokladů, diagnostiku profesní orientace a možnost vytvoření osobního studijního plánu.

Školní psycholog
posiluje pozitivní atmosféru ve škole. Poskytuje individuální konzultace žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům formou poradenského a podpůrného rozhovoru. Prostřednictvím skupinové a komunitní práce se žáky podporuje spolupráci třídy a třídního učitele. V případě potřeby provádí diagnostiku sociálního klimatu třídních kolektivů. Podílí se na přípravě a realizaci různých výjezdů (např. adaptačních kurzů, meditačních dnů). Spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště, s učiteli, se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími institucemi.

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.