Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně                                  

Mgr. Petra Zítková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kariérová poradkyně

Mgr. Marta Nocarová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní metodička prevence

Mgr. Kateřina Jonášová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní psycholog

Mgr. Martin Kovář
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Cílem ŠPP je:

  • naplňovat vzdělávací potřeby žáků a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v průběhu vzdělávání
  • vytvářet vhodné podmínky pro zdravý fyzický, psychický i sociální vývoj žáků a pro rozvoj jejich osobnosti
  • podporovat prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů a dalších problémů související se vzděláváním
  • vytvářet podmínky pro vzdělávání a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se zdravotním postižením, cizincům i nadaným žákům
  • posilovat sociální klima ve třídách

Výchovný poradce
se zaměřuje na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně integrace nadaných žáků. Koordinuje práci s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. Konzultuje s žáky, rodiči, učiteli a poradenskými zařízeními, zajištuje podpůrná opatření pro žáky. Úzce spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště a třídními učiteli, řeší výchovné a vzdělávací problémy. V případě nutnosti svolává spolu s ředitelem školy výchovné komise. Spolu se školním metodikem prevence sleduje potenciálně problematické žáky. Podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole.

Školní metodik prevence
pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační, poradenskou a intervenční činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště a třídními učiteli. Podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Se studenty pracuje formou individuálních konzultací i skupinově. Podílí se na tvorbě a naplňování preventivního programu školy. V případě potřeby zajišťuje kontaktování odborných pracovišť a participuje na intervenci a následné péči.

Kariérový poradce
poskytuje individuální a skupinové konzultace a poradenství při rozhodování o následném studiu (informace o VŠ, VOŠ, DOD, přijímacích zkouškách, o trhu práce, informativní schůzky pro maturanty, schůzky se zástupci vzdělávacích agentur a vysokých škol, distribuce studijních programů, semináře pro studenty apod.). Pomáhá s výběrem zaměření vzdělávání žáků (přírodovědné, humanitní), studijního oboru, vysoké školy. Podporuje žáky, kteří se zajímají o studium v zahraničí a potřebují pomoc s výběrem a průvodní dokumentací. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními nabízí posouzení osobnostních předpokladů, diagnostiku profesní orientace a možnost vytvoření osobního studijního plánu.

Školní psycholog
posiluje pozitivní atmosféru ve škole. Poskytuje individuální konzultace žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům formou poradenského a podpůrného rozhovoru. Prostřednictvím skupinové a komunitní práce se žáky podporuje spolupráci třídy a třídního učitele. V případě potřeby provádí diagnostiku sociálního klimatu třídních kolektivů. Podílí se na přípravě a realizaci různých výjezdů (např. adaptačních kurzů, meditačních dnů). Spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště, s učiteli, se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími institucemi.

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA