V českém jazyce a literatuře je naším cílem žák, který umí pracovat s informacemi, dokáže formulovat své myšlenky a názory, vyjadřuje se kultivovaně. Umí číst a chápe umělecký text. Chceme učit žáky kriticky uvažovat nad textem, diskutovat a obhájit svůj názor. Věnujeme se i nácviku prezentačních dovedností. Snažíme se rozvíjet čtenářské dovednosti spolu s celkovou orientací v kulturním světě.

Na gymnáziu mají studenti možnost využít knihovnu, jež má kromě českých knih i obsáhlou část německou, anglickou a francouzskou. 

Studenti se pravidelně zúčastňují Olympiády ČJ (několik studentů dosáhlo i mety nejvyšší – národního kola). S hrdostí můžeme říci, že naši studenti se angažují i na poli literárním svou vlastní tvorbou a účastní se různých republikových literárních soutěží. 

Nejúspěšnější z našich studentů v oboru český jazyk a literatura rozvíjejí svůj zájem ve studiu na filozofických či pedagogických fakultách. 

K tradici klasických gymnázií se hlásíme i výukou latinského jazyka. Domníváme se, že jeho znalostí se otvírá cesta k hlubšímu studiu nejen románských jazyků a jazykovědy, ale znalost latiny ocení i budoucí studenti historie či medicíny. Zájem studentů o jazyk potvrzuje již několikaletá účast některých studentů v latinské soutěži Certamen Latinum. Na základní kurz latiny, který probíhá v kvintě a sextě, lze navázat v dalších ročnících volitelným předmětem.

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA