Výuka společenských věd na Církevním gymnáziu zahrnuje předměty dějepis (dvoucyklické pojetí na obou stupních gymnázia), zeměpis (dvoucyklické pojetí na obou stupních gymnázia), občanská výchova (nižší gymnázium) a základy společenských věd (vyšší gymnázium). V rámci předmětu základy společenských věd vyučujeme filozofii, politologii, sociologii, psychologii, základy ekonomie a práva.

V septimě a oktávě nabízíme studentům dvouleté volitelné semináře

  • společenskovědní seminář
  • seminář moderních dějin 

V celkovém pohledu by výuka společenskovědních předmětů měla vytvářet jakéhosi příručního průvodce minulostí, současností a případně i budoucností lidské civilizace. S ohledem na tento cíl využíváme při výuce nejrůznějších netradičních metod, různých zážitkových aktivit, exkurzí, seminářů, workshopů, besed, zařazujeme prvky projektového vyučování, využíváme e-learning, pracujeme s audiovizuální technikou, používáme prezentace.

Snažíme se vést žáky k samostatné práci, která tříbí schopnost argumentace, logického myšlení a sebeprezentace.

V tomto úsilí musí existovat propojení mezi jednotlivými obory, neboť schopnost hledat a nalézat vzájemné souvislosti, chápat příčiny a následky jevů je pro orientaci mladého člověka nesmírně podstatná. Jedním z nejdůležitějších výsledků výuky společenskovědních předmětů by měla být schopnost vytvořit si kvalifikovaný názor, schopnost kultivované argumentace.

Samotná výuka samozřejmě k dosažení těchto cílů nestačí. Proto je doplněna odbornými exkurzemi a besedami s význačnými osobnostmi politického, společenského, vědeckého a kulturního života.

Projekty

Projekt Holocaust - výstupy z projektu úspěšně reprezentují školu v literární a výtvarné soutěži Památníku Terezín
Jeden svět na školách– Příběhy bezpráví
Dopisy v ulicích – Amnesty International

Poznávací exkurze

Lidice
Brusel, Štrasburk (EP, NATO)
Itálie (Řím, Vatikán, Toskánsko, Umbrie)
Osvětim
Exkurze do Senátu a Poslanecké sněmovny PČR
Geologicko - geografická exkurze
Exkurze do průmyslového podniku (např- sklárny nebo automobilky)

Projekt - multipředmětově zaměřené vzdělávací projekty s přírodovědně - historicko - zeměpisným přesahem

Semináře

Památník Terezín - vícedenní vzdělávací seminář pro septimy

Putovní výstavy

Zmizelí sousedé
Stopy totality
Pavel Tigrid – slovy proti totalitám
Olga Havlová ve vzpomínkách přátel

Besedy a přednášky

Pamětníci (Lidice, Terezín, třetí odboj)
Významné osobnosti společenského a politického života
Cestovatelé
Odborníci ze ZČU (sociologie, blízkovýchodní studia) a dalších vysokých škol
Planeta Země 3000
Svět kolem nás

Naši studenti mají možnost změřit své síly se studenty jiných škol v řadě soutěží včetně SOČ, jíž se s úspěchem zúčastnili Jiří Prokop, Václav Březina, Jan Krůta, Petr Lang, Václav Jindra, Jakub Šlouf a Eva Krondlová. Ve školním roce 2011/2012 získala 3. místo v národním kole SOČ Eliška Pekárková s prací Felix Nussbaum - život v obrazech.

Největší zkouškou pro absolventa gymnázia je ovšem úspěšné přijetí na zvolenou vysokou školu, naši absolventi studují na filozofických, právnických a pedagogických fakultách a vysokých školách humanitního směru po celé České republice.

Naším cílem není vytvářet chodící encyklopedie, ale vychovávat všestranně vzdělané osobnosti, které jsou schopny orientovat se ve stále složitějším světě, správně se rozhodovat a spolupodílet na životě společnosti a formování její budoucnosti.

Základy společenských věd vyučujeme podle následujících učebnic:

kvinta

Politologie, David Roman, Olomouc
Úvod do studia politiky, Brokl Lubomír a kol.

sexta

Ekonomie, Švarcová Jena
Ekonomie pro SŠ, Sojka M., 4. vydání
Finanční gramotnost, Klínský, P. a kol., Národní ústav odborného vzdělávání, Praha, 2008

septima 

Filozofie - základní problémy, Blecha I.
Filozofie, Blecha I., Olomouc
Malá Filozofie člověka – slovník filozofických pojmů, Sokol J.
Filozofie pro každého, I. Železný, Praha 2000

oktáva

Sociologie, Giddens A.
Úvod do sociologie, Keller J.
Právo pro střední školy, Ryska, R., Fortuna, Praha, 2007
Právo, Hradil P., 1. a 2.díl

obecné přehledy

Společenské vědy pro střední školy, 1. – 4. díl, Didaktis
Odmaturuj ze společenských věd, kol. autorů

 

Zeměpis vyučujeme podle těchto učebnic:

Prima 

NOVÁK, Svatopluk, Vladimír ŠTEFL, Josef TRNA a Martin WEINHÖFER. Zeměpis 6, 1.díl. Brno: Nová škola, 2019. 

HÜBELOVÁ, Dana, Svatopluk NOVÁK a Martin WEINHÖFER. Zeměpis 6, 2.díl. Brno: Nová škola, 2021.

Sekunda 

CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Zeměpis 9. Brno: Nová škola, 2022

Tercie 

SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA, Petr CHALUPA a Dana HÜBELOVÁ. Zeměpis 7, 1.díl. Brno: Nová škola, 2021.

SVATOŇOVÁ, Hana. Zeměpis 7, 2.díl. Brno: Nová škola, 2022. 

Kvarta 

HÜBELOVÁ, Dana a Petr CHALUPA. Zeměpis 8, 1.díl. Brno: Nová škola, 2022.

BORECKÝ, Daniel, Svatopluk NOVÁK, Petr CHALUPA a Dana HÜBELOVÁ. Zeměpis 8, 2.díl. Brno: Nová škola, 2022. 

Kvinta 

BIČÍK, Ivan, Bohumír JANSKÝ, Richard ČAPEK, et al. Příroda a lidé Země: učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2015.

Sexta, septima 

BIČÍK, Ivan, Jiří ANDĚL a Tomáš MATĚJČEK. Makroregiony světa: regionální geografie pro gymnázia. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2019. 

Oktáva 

BÍNA, Jan, Pavel ČERVINKA, Milan HOLEČEK, et al. Zeměpis České republiky: učebnice pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2016. 

 

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA