Katechetickou sekci tvoří pedagogové, kteří vyučují předměty zabývající se náboženstvím a spřízněnými obory. Jejím nejdůležitějším předmětem je výuka religionistiky, která tvoří součást povinných předmětů s hodinovou týdenní dotací. Se zřetelem na zřizovatele školy je ve výuce kladen důraz na křesťanství, ale nevyhýbáme se ani jiným náboženským systémům.

Pro každou třídu bývají připravovány tzv. meditační dny. Jde o aktivitu s cílem uvědomění si duchovních hodnot v praktickém životě. Témata jsou volena tak, aby odpovídala otázkám současného člověka.

Další dobrovolnou aktivitou je každotýdenní slavení mše, ve které studenti zajišťují hudební doprovod, a která pomáhá propojovat život všedního dne s životem duchovním.

Výuka probíhá v následujících blocích:

  •     starozákonní události a dějiny
  •     novozákonní události a dějiny
  •     křesťanství
  •     světová náboženství
  •     obecná křesťanská etika
  •     konkrétní křesťanská etika s důrazem na aktuální otázky společnosti
  •     obecná religionistika
  •     problematika sekt a nových náboženských hnutí

Z pilotního předmětu Religionistika je možné skládat školní část maturitní zkoušky.

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA