Učební plán denního studia

Učební plán
nižšího gymnázia

ŠVP KOMPAS I.

I.

II.

III.

IV.

Český jazyk a lit.

4

4

4

4

Anglický jazyk

3

3

4

4

Další cizí jazyk

4

4

3

3

Matematika

4

4

4

4

Informatika

-

-

1

1

Dějepis

2

2

2

2

Občanská výchova

1

1

1

1

Religionistika

1

1

1

1

Fyzika

2

2

2

2

Chemie

-

2

2

2

Biologie

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

Výtvarná výchova

2

1

1

1

Hudební výchova

2

1

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

Celkem

31

31

32

32

 

Učební plán
vyššího gymnázia

ŠVP KOMPAS II.

V.

VI.

VII.A

VII.B

VIII.A

VIII.B

Český jazyk a lit.

3

4

4

4

4

4

Anglický jazyk

3

3

4

4

4

4

Další cizí jazyk

3

3

4

4

4

4

Latina

2

2

2V

2V

2V

2V

Matematika

4

4

4

4

3

4

Informatika

2

2

2V

2V

2V

2V

Dějepis

2

2

3

2

4

-

Základy spol. věd

1

1

3

2

4

-

Religionistika

1

1

1

1

1

1

Fyzika

2

2

2

3

-

3

Chemie

2

2

2

3

-

3

Biologie

2

2

2

3

-

3

Zeměpis

2

2

2

1

2

-

Dějiny umění

1

1

-

-

-

-

Dějiny hudby

1

1

-

-

-

-

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

Laboratorní praktika

-

-

2V

2V

2V

2V

Seminář ZSV

-

-

2V

2V

2V

2V

Seminář moderních dějin

-

-

2V

2V

2V

2V

Seminář z matematiky

-

-

2V

2V

2V

2V

Celkem

33

34

35

35

30

30

Poznámky:
V posledních dvou ročnících si žáci volí mezi společenskovědním (A) a přírodovědným (B) zaměřením.
Předměty, u jejichž hodinové dotace je písmeno V, jsou volitelné.

Další informace